Regulamin

Regulamin korzystania ze strony, usług i produktów levelupacademy.nl

1.Administratorem danych osobowych jest firma Level Up Academy.

Level Up Academy
Wollegras 26
2318TG Leiden
Holandia

Level Up Academy jest zarejestrowana w Rejestrze handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej w Holandii,
Kamer van Koophandel pod numerem KVK: 77672380.

adres e-mail: info@levelupacademy.nl

2. Serwis – internetowy serwis usługowy, którego właścicielem jest Level Up Academy.

3.Użytkownik – w rozumieniu Regulaminu Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna i osoba prawna, odwiedzająca lub korzystająca z Usług lub Produktów Serwisu.

4. Usługa – usługi prezentowane w Serwisie, przeznaczone do sprzedaży, takie jak kursy językowe online świadczone za pośrednictwem Internetu czy też kursy językowe stacjonarne.

5. Produkt – produkty prezentowane w Serwisie.

6. Formularz zgłoszeniowy – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: https://www.levelupacademy.nl za pośrednictwem którego Użytkownik zgłasza uczestnictwo w kursach językowych świadczonych przez Level Up Academy z siedzibą w Wollegras 26, 2318TG Leiden.

Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Produktów i Usług Serwisu Level Up Academy takich jak np. kursy online wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów. Level Up Academy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne takie jak: utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet leżące po stronie Użytkownika.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

3. Z chwilą prawidłowego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego na kurs w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki świadczenia usług Serwisu oraz niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Bez akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności– Użytkownik nie może przesłać formularza zgłoszeniowego.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu i/lub Polityki Prywatności nie może dokonać wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług i sprzedaży Produktów a także ma prawo usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.

4. Adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług Serwisu. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej i zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do poinformowania o tym Serwisu drogą mailową.

5. W celu uczestnictwa w kursach Serwisu, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

a) zgłosić swoje uczestnictwo w kursie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Serwisu.
b) dokonać płatności przelewem tradycyjnym na wskazane przez Serwis konto w określonym dla wybranego kursu terminie.

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny za kurs zgodnie z warunkami wybranej oferty kursu.

Użytkownik jest zarejestrowany na kurs po wpłynięciu należności na konto Level Up Academy i po otrzymaniu potwierdzenia o uczestnictwie w kursie drogą mailową bądź telefoniczną.

6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Level Up Academy zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Usługi w formie kursów stacjonarnych są świadczone w terminie i na miejscu wymienionym w ofercie danego kursu w Serwisie.

9. Usługi w formie kursów internetowych (online) są świadczone w terminie wymienionym w ofercie danego kursu w Serwisie.

10. Serwis, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego kwalifikuje Użytkownika do wskazanej przez niego grupy. Przyporządkowanie Użytkownika do grupy wyższej niż początkująca odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego. Użytkownik może nie zostać zakwalifikowany do danej grupy z powodu niezaliczenia testu kwalifikacyjnego lub z powodu braku miejsc. W takiej sytuacji Serwis może zaproponować Użytkownikowi inną grupę. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

 

Korzystanie z Serwisu, Usług i Produktów

1. Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Usług i/lub Produktów za pośrednictwem Serwisu.

2. Zdjęcia i filmy robione podczas kursów mogą być wykorzystywane do materiałów promocyjnych i publikowane online w mediach społecznościowych i na stronie Serwisu, za zgodą Użytkowników.

3. Brak uczestnictwa przez Użytkownika w opłaconym kursie nie skutkuje żadnymi roszczeniami z jego strony i jest równoznaczne z należytym wykonaniem Usług (spełnieniem świadczenia) przez Serwis.

4. Wszelkie świadczone Usługi i udostępniane za pośrednictwem Serwisu Produkty, odpłatne i nieodpłatne, takie jak materiały edukacyjne stanowią własność Serwisu. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Level Up Academy jest zabronione.

5. Użytkownik może korzystać z zakupionych na stronie Serwisu Usług i Produktów jedynie na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i dystrybucji (w całości lub fragmentach) Usług i Produktów zakupionych w Serwisie. Niedozwolone jest również dystrybuowanie i odtwarzanie publiczne Usług i Produktów zakupionych w Serwisie. Dotyczy to m.in. materiałów udostępnianych podczas kursów językowych online takich jak prezentacje, czy np. materiałów edukacyjnych w formie PDF.

7. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie korzystały z zakupionych przez niego w Serwisie Usług i Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Level Up Academy może kierować roszczenia finansowe względem Użytkownika z tytułu łamania niniejszego Regulaminu.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za efekty korzystania z jego Produktów i Usług osiągane przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne postępy edukacyjne.

9. Serwis ma prawo zmiany nauczyciela przedstawionego w ofercie jeżeli wymaga tego sytuacja losowa np. choroba nauczyciela, czy też siła wyższa.

 

Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Serwis usług.

2. Reklamacje powinny być składane drogą mailową pod adresem: info@levelupacademy.nl Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.

3. Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

 

Rezygnacja z kursu

1. Użytkownikowi w terminie 14 dni od wpłaty należnej kwoty przysługuje prawo do rezygnacji z kursu bez podania przyczyny. Rezygnacja z kursu przez Użytkownika może wystąpić wyłącznie przed rozpoczęciem opłaconego kursu. Rozpoczęcie kursu przez Użytkownika powoduje wygaśnięcie prawa do zwrotu opłaty za kurs.

2. Aby skorzystać z prawa rezygnacji z kursu Użytkownik jest zobowiązany poinformować Level Up Academy w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@upacademy.nl

3. W przypadku rezygnacji z kursu wszelkie wpłacone przez Użytkownika należności zgodnie z wybraną przez niego ofertą kursu zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od skutecznego poinformowania przez niego Serwisu. Kwota należności zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

 

Zmiany oferty i promocje

1. Level Up Academy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług i Produktów znajdujących się w jego ofercie, wycofywania niektórych Usług i Produktów z oferty Serwisu oraz wprowadzania nowych Usług i Produktów jak również do przeprowadzania akcji promocyjnych w Serwisie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

 

Postanowienia końcowe

1. Level Up Academy zastrzega sobie możliwość zmiany terminów a także formy świadczonych Usług zawartych w ofertach w uzasadnionych przypadkach. Warunkiem zmiany będzie wspólne ustalenie nowego terminu świadczenia Usług uzgodnione wspólnie przez Serwis oraz Użytkownika.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych niezawinionych i niezależnych od Serwisu, a wywołanych przez działania Użytkownika, osoby trzecie lub siłę wyższą.

3. Level Up Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej swojego Serwisu i warunkach jej użytkowania w dowolnym momencie. Wejdą one w życie z chwilą publikacji zmian.

4. W stosunku do niniejszego regulaminu zastosowanie ma prawo holenderskie.

 

Wersja z dnia 09.08.2022